آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


هاست بکاپ


20GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK1
50GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK2
100GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK3
250GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK4
500GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK5
1000GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK6
2000GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK7
20GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK1
12,000تومان
ماهانه
50GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK2
15,000تومان
ماهانه
- 50 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.
100GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK3
27,000تومان
ماهانه
- 50 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.
250GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK4
35,000تومان
ماهانه
- 250 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.
500GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK5
50,000تومان
ماهانه
- 500 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.
1000GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK6
80,000تومان
ماهانه
- 1000 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.
2000GB فضای پشتیبان راه‌دور H_BK7
130,000تومان
ماهانه
- 2000 گیگابایت فضای FTP برای نگهداری از نسخه‌ی پشتیبان اطلاعات.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.