آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

جهت بررسی موجود بودن دامنه عنوان مورد نظر را وارد کنید. ( پسوند دامنه را در فیلد زیر وارد نکنید. پسوند های مورد نظر برای بررسی را در قسمت زیرین علامت بزنید )

www.

.com .ir .net .biz .co
.pw .org .info .pro .asia
.me .name .mobi .in .tel
.eu .us .ws .ca .tv
.cc .nl .de .es .sx
.mn .bz .fr .it .ru
.pm .re .co.ir .org.ir .net.ir
.ac.ir .sch.ir .gov.ir .id.ir .co.uk

Verify Image    

قیمت دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 30,800تومان 30,800تومان 30,800تومان
.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.net 1 30,800تومان 30,800تومان 30,800تومان
.biz 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.co 1 83,800تومان 83,800تومان 83,800تومان
.pw 1 48,800تومان 48,800تومان 48,800تومان
.org 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.info 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.pro 1 59,800تومان 59,800تومان 59,800تومان
.asia 1 51,800تومان 51,800تومان 51,800تومان
.me 1 89,800تومان 89,800تومان 89,800تومان
.name 1 33,800تومان 33,800تومان 33,800تومان
.mobi 1 64,800تومان 64,800تومان 64,800تومان
.in 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.tel 1 51,800تومان 51,800تومان 51,800تومان
.eu 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.us 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.ws 1 129,000تومان 129,000تومان 129,000تومان
.ca 1 59,800تومان 59,800تومان 59,800تومان
.tv 1 119,000تومان 119,000تومان 119,000تومان
.cc 1 76,800تومان 76,800تومان 76,800تومان
.nl 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.de 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.es 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.sx 1 139,000تومان 139,000تومان 139,000تومان
.mn 1 179,000تومان 179,000تومان 179,000تومان
.bz 1 99,800تومان 99,800تومان 99,800تومان
.fr 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.it 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.ru 1 38,800تومان 38,800تومان 38,800تومان
.pm 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.re 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.co.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.org.ir 1 5,800تومان 5,800تومان 5,800تومان
.net.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.ac.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.sch.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.gov.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.id.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.co.uk 1 38,800تومان 38,800تومان 38,800تومان