آموزش ثبت سفارش در نسخه جديد ورود به صفحه اصلي سايت تاپ وب


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 30,800تومان 30,800تومان 30,800تومان
.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.net 1 30,800تومان 30,800تومان 30,800تومان
.biz 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.co 1 83,800تومان 83,800تومان 83,800تومان
.pw 1 48,800تومان 48,800تومان 48,800تومان
.org 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.info 1 32,800تومان 32,800تومان 32,800تومان
.pro 1 59,800تومان 59,800تومان 59,800تومان
.asia 1 51,800تومان 51,800تومان 51,800تومان
.me 1 89,800تومان 89,800تومان 89,800تومان
.name 1 33,800تومان 33,800تومان 33,800تومان
.mobi 1 64,800تومان 64,800تومان 64,800تومان
.in 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.tel 1 51,800تومان 51,800تومان 51,800تومان
.eu 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.us 1 34,800تومان 34,800تومان 34,800تومان
.ws 1 129,000تومان 129,000تومان 129,000تومان
.ca 1 59,800تومان 59,800تومان 59,800تومان
.tv 1 119,000تومان 119,000تومان 119,000تومان
.cc 1 76,800تومان 76,800تومان 76,800تومان
.nl 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.de 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.es 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.sx 1 139,000تومان 139,000تومان 139,000تومان
.mn 1 179,000تومان 179,000تومان 179,000تومان
.bz 1 99,800تومان 99,800تومان 99,800تومان
.fr 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.it 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.ru 1 38,800تومان 38,800تومان 38,800تومان
.pm 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.re 1 49,800تومان 49,800تومان 49,800تومان
.co.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.org.ir 1 5,800تومان 5,800تومان 5,800تومان
.net.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.ac.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.sch.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.gov.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.id.ir 1 4,400تومان 4,400تومان 5,800تومان
.co.uk 1 38,800تومان 38,800تومان 38,800تومان